Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.

Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.

Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.
Sajowitz Kapfenberg, Mariazell, Dachdeckerei, Spenglerei.